napis


ko

 

 

 

 

 

 Regulamin spacerów i wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Alfik

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem spacerów i wycioeczek jest Przedszkole przy wspóółpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałaćze stwarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznastwo i turystyka

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
przygotowania i umiejętności

4. Formy:

 • spacery
 • krótkie wycieczki
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne


5. Uczestnikami wycieczek są:

 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zalezności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z wybranej grupy
 • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) - "w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób" - np. nauczyciele, pracownicy przedszkola i osoby wspomagające - rodzice

6. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole

7. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbe opiekunów oraz imie i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, która zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki nalezy dołączyć liste uczestników wycieczki.

8. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzor nad organizacją wycieczki lub spaceru.

9. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

10. Uczestnicy spacerów i wycieczek sa ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II. Cel Spacerów i wycieczek

1. Organizujac spacery i wycieczki:

 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były swiadome
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki
 • przestrzegamy współnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyna na nasze doznania psychiczne i estetyczne
 • dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom "kontrolowane poczucie swobody"
 • zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyyjne
 • upowszechniam różnorodne formy aktywnego wpoczynku.

2. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia.

III. Zadania dyrektora przedszkola:

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki
 2. Wyznacza kierownika wycieczki sposród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierownia wycieczkami szkolnymi
 3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki)
 4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia
 5. Organizuje transport i wyżywienie
 6. Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczce

IV. Zadania kierownika wycieczki:

 1. We współpracy z opiekunem wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola
 2. Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników
 3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie
 4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania
 5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki
 6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników

V. Zadania opiekuna wycieczki:

 1. Opiekun sprawuje opieke nad powierzonymi mu dzecmi (grupa liczy 10 dzieci na jednego opiekuna)
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu prze dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki

VI. Zadania dzieci - uczestników wycieczki oraz rodziców

 1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem
 2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami
 3. Dzieci starsze biora czynny udział w przygotowaniach do wycieczki
 4. Reaguja na umówione sygnały, np. [podczas zbiórek
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las
 6. dnosza się do opiekunów
 7. Dzieci starsze pomagaja młodszym i słabszym
 8. Pamietaja o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki
 9. Przestrzegaja ustalonychzasad bepieczeństwa i dyscyplin
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne
 11. Uczestnikowi wycieczki - dziecku nie wolno:
 • zabierać własnego prowiantu (napoje i słodycze za zgoda opiekuna)
 • zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki
 • niszcyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt
 • oddalać się od grupy bez zgody opiekuna

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad 10-osobową grupą dzieci
 2. O kazdym wyjściu dzieci z przedszkola rodzice powiadamiani sa najpóźniej na 2 dni przed wyjściem z placówkiZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Oświadczenie

Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej ze stosowanych przepisów niniejsym oświadczam, że:

1) posiadam znajomość przepisów BHP, zostałam w tym zakresie przedszkolona i tym samym ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci powierzonych mojej opiece,
2) zobowiązuję się do przestrzegania tych przepisów i wykonywania wszystkich zarządzeń wydanych w tym zakresie przez władze oświatowe i dyrektora placówki.

Toruń, dn., ........................................................................

Podpis nauczyciela ............................................................

Załącznik 2

Deklaracja w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na spacerach i wycieczkach

W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo zdrowia i życia powierzonych mej opiece dzieci na specerze/wycieczce do .................................................................................................................... w dniu ...................................................... oświadczam co następuje:

1) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się ze wszystkimi materiałami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci,
2) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki/kierownika wycieczki* (* niepotrzebne skreślić).

Toruń, dn., ........................................................................

Podpis nauczyciela ............................................................